نام نام خانوادگی استان شهرستان جنسیت مدرسه سابقه کارینمایش جزئیات
سلیمهسالاری پورهرمزگانبندرعباسدخترانه۰مشاهده
هادیفلاحقزوینقزوینپسرانه۰مشاهده
عاطفهافتخاریکهگیلویه و بویراحمدبهمئیدخترانه0مشاهده
عاطفهافتخاریکهگیلویه و بویراحمدبهمئیدخترانه0مشاهده
فاطمهکریمیخوزستاناهوازدخترانه0مشاهده
سیده مریمموسوی زادهکردستانبیجاردخترانه۰مشاهده
وحیدعلی اکبریآذربایجان شرقیآذرشهرپسرانه0مشاهده
حبیبکریمیآذربایجان شرقیمرندپسرانه۱مشاهده
سیدمحمدمرتضوی مهریزیخراسان رضویمشهدپسرانه۱مشاهده
آسیهابراهیم پورکرمانریگاندخترانه۱مشاهده
محمدحمیدی نیاکردستانقروهپسرانه1مشاهده
احمدرضافیضی‌پورخوزستاناندیمشکپسرانه۱ سالمشاهده
عاطفهرودباريخوزستانبهبهاندخترانه1 سالمشاهده
زینبزارعین علی ابادیزدمهریزدخترانه1 سالمشاهده
سعیدولی خانی هرسینیکرمانشاههرسینپسرانه10مشاهده
تهمینهبلیوندخوزستانشوشتردخترانه۱۰روزمشاهده
پریسابردونکرمانشاهاسلام آباد غربدخترانه11 سال مبلغ مدارس هستم و در مدرسه صدرا به مدت 5 ماه هست حضور دارممشاهده
مریمجهازیسمنانشاهروددخترانه۱۲مشاهده
رضاجدیدیکرمانکرمانپسرانه۱۴سالمشاهده
نرگس الساداتعلوی نژادخوزستانبندر امام خمینی رهدخترانه15 سالمشاهده
نرجسعسکری نیاخراسان جنوبیبیرجنددخترانه۱۵ سالمشاهده
نسریندهقانی محمدآبادییزدیزددخترانه۱سالمشاهده
زین العابدینمسرورگیلانتالشپسرانه2مشاهده
محمد مهدیکلی کلانپااردبیلمشکین شهرپسرانه2مشاهده
علیغلامحسین نژادکرمانبمپسرانه۲مشاهده
محمدصادقسورتیجیمازندرانبابلپسرانه۲مشاهده
محمدباقرمیرزانژادکرمانسیرجانپسرانه۲سالمشاهده
مهدیشهبازیانیزدیزدپسرانه۲سالمشاهده
نداسپهریانخوزستاناندیمشکدخترانه۲سال-در دانشگاه و خوابگاه دانشجویی و مدرسه ابتدایی و پیش دانشگاهی و فعالیت در مساجد و پایگاه های دانش آموزی بسیج،رفع شبهات و برگزاری کلاس ویژه طلاب و تربیت سرگروه صالحین بسیج،آغاز فعالیت تبلیغی از سال ۹۰مشاهده
یاسررهنماگیلانرشتپسرانه۲ماهمشاهده
مرضیهکمال الدینیکرمانبمدخترانه3مشاهده
نفیسهخیرآبادیآذربایجان غربیارومیهدخترانه۳مشاهده
جوادعابدینی واشانخراسان جنوبیبیرجندپسرانه۳مشاهده
فاطمهسنگرزادههرمزگانمینابدخترانه۳مشاهده
رضوانسمندریاصفهانلنجاندخترانه۳مشاهده
ذبیح الهابراهیمیمازندرانساریپسرانه3مشاهده
حامدآرمندکرمانشاهاسلام آباد غربپسرانه۳ سالمشاهده
حبیبهفلاحی زرندیکرمانزرنددخترانه3سالمشاهده
سید مسلمکاظمیلرستانپلدخترپسرانه3سالمشاهده
مریممافیالبرزنظراباددخترانه۳سال مبلغ طرح امین،۶سال مبلغ فعال فرهنگی و.....مشاهده
 نام نام خانوادگی استان شهرستان جنسیت مدرسه سابقه کارینمایش جزئیات