نماز(-) انجام نشد
توضیحات نماز

به علت بیماری کرونا مدرسه زودتراز وقت نماز تعطیل می شود.

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه

با کلاس هایی که در آن روز برنامه درسی داشتن از روز قبل بوسیله گروه مجازی اطلاع داده می شدوبرنامه ها طبق روال برگزار می شد.

هیئت دانش آموزی(-) انجام نشد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

بر اساس رای گیری شورای دانش آموزی تشکیل شد.

قرآن(-) انجام نشد
توضیحات قرآن

دانش آموزان مدت کمی در مدرسه حضورداشتن وآن هم برای دروس مهمشان.

تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی
مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین
تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس
نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت

چندین بخش نامه وطرح ارائه شده در مدرسه اجراشده وعکس برنامه هادرپوشه پرورشی موجود است.

ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش

گزارش طرح مانور زلزله ومراسم پیشوازی ازخانواده شهید لندی واموربانوان بادانش آموزان ومربیان برگزار شد .

اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت