نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

به علت فاصله گرفتن دانش آموز با مدرسه و حضور پررنگ در فضای مجازی حضور آنها در نماز قابل قبول نیست خصوصا در سنین 16تا18سال

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه

اجرای دعای عهد و خواندن یک صفحه قران

هیئت دانش آموزی(-) انجام نشد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی
قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن
تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی
مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین
تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس
نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت