نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز
صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه
هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی
قرآن(-) انجام نشد
توضیحات قرآن

برای آغاز آن برنامه ریزی شده است. ولی به علت فشرده بودن برنامه های مدرسه هنوز زمان مناسب برای برگزاری جلسات قرآنی ایجاد نشده.

تشکیل پرونده تربیتی(+) انجام شد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی
مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

چون در آن موقع هنوز بنده در مدرسه حضور نداشتم.

تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس
نظارت(-) انجام نشد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش

چیزی تا امروز به بنده راجع به ارسال گزارش گفته نشده و ارسال گزارشات از طریق مدیر مدرسه صورت می‌گیرد

اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(+) انجام شد
توضیحات جلسات ضمن خدمت