نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

مانعی نیست
مگر بحث کرونا که در صورت اتمام کلاس ها تا موقع اذان برای کادر مدرسه اقامه میشود

صبحگاه(-) انجام نشد
توضیحات صبحگاه

به خاطر کرونا، صبحگاه برگزار نمی‌شود

هیئت دانش آموزی(-) انجام نشد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

فعلا راه نیافتاده

قرآن
توضیحات قرآن
تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

چون بنده از اول آذر ماه به مجموعه ملحق شده ام

مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

چون بنده از اول آذر ماه به مجموعه ملحق شده ام

تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

هماهنگی کامل بین مسئولین مدرسه خصوصا معاون آموزش با روحانی وجود دارد

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت