نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

باتوجه به شیفت ثابت ظهرانه بودن مدرسه و برگزاری کلاسها براساس سامانه ی لمس در سه روز سه روز حضوری دانش آموزان جلسات اخلاقی و نماز برگزار می‌شود

صبحگاه(-) انجام نشد
توضیحات صبحگاه

جلسات اخلاقی بعد از نماز هر روز برگزار می‌شود

هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

هیئت دخترانه در مدرسه و خارج مدرسه تشکیل شده

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

برگزاری مستمر مسابقات قرآنی و انجام و راهنمایی و آموزش دانش آموزان در مسابقات قرآن و عترت آموزش و پرورش

تشکیل پرونده تربیتی(+) انجام شد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

برای هر دانش آموزان متناسب با موارد ذکر شده پرونده ی تربیتی انجام شد

مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

از تمام دانش آموزان مصاحبه ی اخلاقی تربیتی انجام شد

تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

برای تمامی پایه ها ساعات تدریسی در طول هفته برای هر پایه یک ساعت قرار داده شده

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت