نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

برخی از دانش آموزان در اجرا و قرائت نماز مشکل دارند.

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه
هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی
قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن
تشکیل پرونده تربیتی(+) انجام شد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی
مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین
تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس
نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت