نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

بخاطر شرایط کرونا و کمتر بودن زمان های کلاسی اما موقع اذان با برنامه ریزی نماز اقامه می گردد

صبحگاه
توضیحات صبحگاه
هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

برنامه های مدنظر در این زمینه انجام شده و مصوبه شورای مدرسه و انجمن اولیاء هم ضمیمه شده و شنبه شب های هرهفته هیات دانش اموزی اجراء خواهد شد

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

در این زمینه اتاقی مخصوص طراحی شده و سیستم اتاق کاملا با مسائل و احکام مرتبط تزیین گردیده و فقطمخصوص کلاس قران و احکام می باشد

تشکیل پرونده تربیتی(+) انجام شد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

فرم های مربوطه تهیه شده و خانواده به خانواده به مدرسه فراخوانده می شوند و فرم تکمیل می گردد

مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

ابندای سال همزمان با آزمون ورودی این امر انجام گردیده است

تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

کلاس های اخلاق و احکام هرسه پایه کاملا توسط حقیر تدریس می شود

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش

در گروه های مربوطه و سیستم ارسال می گردد

اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه

دراجلاس مشهد شرکت کرده ام

جلسات ضمن خدمت
توضیحات جلسات ضمن خدمت