نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

عدم توجیه توسط مدیران و مسئولان در مورد اهمیت نماز

صبحگاه(-) انجام نشد
توضیحات صبحگاه

کسی حاضر نمی شود

هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

مشکل ندارد

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

عدم توجیه توسط مدیران و معلمان به اهمیت قرآن

تشکیل پرونده تربیتی(+) انجام شد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

چالشی نیست

مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین
تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

ندارد

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت

مشکل خاصی ندارد

ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش

قول ارسال دادند

اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت