نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز
صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه
هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی
قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن
تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی
مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین
تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس
نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت
توضیحات جلسات ضمن خدمت