نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

فرصت کوتاه

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه

انشاءالله با حضوری شدن مدارس فعالیت دانش آموزان بیشتر خواهد شد

هیئت دانش آموزی(-) انجام نشد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی
قرآن(-) انجام نشد
توضیحات قرآن
تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

فعلا درگیر امتحانات مدرسه بودیم انشاءالله آماده میشه

مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین
تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

دیر پیوستن به مدرسه

نظارت(-) انجام نشد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت