⚠️ خبر شما پس از بازبینی، منتشر خواهد شد.
Mark the labels،Separate

ترجیحاً عکس باید در اندازه 300 * 300 باشد