مدارس صدرا

برای پیدا کردن مدرسه صدرا در منطقه خود، می‌توانید از دکمه جستجو استفاده کنید
سپس با زدن گزینه «مشاهده صفحه مدرسه» به صفحه اختصاصی مدرسه منتقل می‌شوید

استان
شهرستان
جنسيت
مقطع
سايت مدرسه
آذربايجان شرقي
آذرشهر
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
آذربايجان شرقي
بناب
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
آذربايجان شرقي
بناب
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
آذربايجان شرقي
تبريز
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
آذربايجان شرقي
تبريز
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
آذربايجان شرقي
مرند
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
آذربايجان غربي
اروميه
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اردبيل
اردبيل
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اردبيل
مشگين شهر
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
اصفهان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
اصفهان(ملک شهر)
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
برخوار
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
خوانسار
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
خوانسار
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
زرين شهر
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
زرين شهر
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
زرين شهر
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
زرين شهر
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
شهرضا
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
شهرضا
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
نجف آباد
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
نجف آباد
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
کاشان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
نظراباد
دخترانه
متوسطه (دوره اول و دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
هشتگرد
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
کرج
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
کرج
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
کرج(مهاجر)
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
فرديس1
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
فرديس2
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
فرديس
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
کمالشهر
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
ايلام
ايلام
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
ايلام
دره شهر
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
بوشهر
دلوار
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
بوشهر
کنگان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
بوشهر
کنگان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
تهران
ورامين
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختياري
شهرکرد
دخترانه
ابتدايي (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختياري
بروجن
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختياري
بروجن
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختياري
فارسان
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختياري
فارسان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختياري
فارسان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان جنوبي
بيرجند
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان جنوبي
بيرجند
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان جنوبي
طبس
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان جنوبي
نهبندان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوي
سبزوار
پسرانه
ابتدايي
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوي
قوچان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوي
مشهد
پسرانه
ابتدايي
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالي
اسفراين
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالي
بجنورد
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالي
بجنورد
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالي
بجنورد
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالي
مانه و سملقان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
آبادان
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
آبادان
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اميديه
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
انديمشک
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
انديمشک
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
انديمشک
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
انديکا
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
انديکا
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اهواز
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اهواز (پاداد)
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اهواز (پيچ کارون)
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بندر امام خميني
دخترانه
ابتدايي (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بندر امام خميني
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بندر ماهشهر
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بهبهان
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بهبهان
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
خرمشهر
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
دزفول
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
دزفول
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
شوش
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
شوش
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
شوشتر
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
شوشتر
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
لالي
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
مسجدسليمان
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
مسجدسليمان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
مسجدسليمان
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
مسجدسليمان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
هنديجان
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
هنديجان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
زنجان
زنجان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
سمنان
شاهرود
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
استهبان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
استهبان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
بوانات
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
بوانات
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
شيراز
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
شيراز
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
فسا
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
فسا
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
لارستان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
لارستان
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
مروددشت
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
قزوين
قزوين
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
قزوين
قزوين
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
قم
قم
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
گلستان
گرگان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
گلستان
گرگان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
گيلان
تالش
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
گيلان
رشت
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
بروجرد
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
پلدختر
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
خرم آباد
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
دلفان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
کوهدشت
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
بابل
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
بابل
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
چالوس
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
چالوس
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
ساري
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزي
اراک
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزي
اراک
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزي
خمين
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزي
خمين
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزي
ساوه
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزي
محلات
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
بندرعباس
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
بندرعباس
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
رودان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
رودان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
ميناب
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
همدان
ملاير
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کردستان
بيجار
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
کردستان
بيجار
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کردستان
قروه
پسرانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
کردستان
قروه
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
بم
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
بم
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
جيرفت
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
جيرفت
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
رفسنجان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
ريگان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
زرند
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
سيرجان
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
سيرجان
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
سيرجان
دخترانه
ابتدايي(دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
رودبار
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
منوجان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
کرمان
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
کهنوج
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
اسلام آباد غرب
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
اسلام آباد غرب
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
سنقر و کليايي
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
سنقر و کليايي
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
سنقر و کليايي
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
هرسين
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
کرمانشاه
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
کرمانشاه
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
کنگاور
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کهگيلويه وبويراحمد
بهمئي
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کهگيلويه وبويراحمد
دهدشت
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کهگيلويه وبويراحمد
سي سخت
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
کهگيلويه وبويراحمد
گچساران
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
ابرکوه
دخترانه
متوسطه
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
ابرکوه
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
بافق
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
بافق
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
مهريز
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
مهريز
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
مهريز
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
مهريز
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
يزد
پسرانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
يزد
دخترانه
متوسطه (دوره اول)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
يزد
پسرانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه
يزد
يزد
دخترانه
متوسطه (دوره دوم)
مشاهده صفحه مدرسه