2022-04-18 22.52.26

پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۳

از ۱ اردیبهشت‌ماه لغایت ۳۰ تیرماه

مقام معظم رهبری:

این مدرسه به نظر بنده یکى از ابتکارات بسیار خوب و خیلى مفید و راهگشا بود بحمدا‌لله‌ و ‌ان‌شاءالله‌ که ادامه پیدا کند.اگر برایم میسور بود، همه‌ی فرزندان خودم و کسانى را که به آنها دسترسى داشتم یا مشورت میکردند، توصیه میکردم که به این مدرسه‌ها بیایند.