نام نام خانوادگی استان شهرستان جنسیت مدرسه سابقه کارینمایش جزئیات
وحیدعلی اکبریآذربایجان شرقیآذرشهرپسرانه0مشاهده
علیاکتسابی بنابآذربایجان شرقیبنابپسرانه۴مشاهده
ریحانصمدیآذربایجان شرقیبنابدخترانه8مشاهده
مهدیزبان‌آزادآذربایجان شرقیتبریزپسرانهسال اولمشاهده
زهراشادیآذربایجان شرقیتبریزدخترانهندارممشاهده
حبیبکریمیآذربایجان شرقیمرندپسرانه۱مشاهده
نفیسهخیرآبادیآذربایجان غربیارومیهدخترانه۳مشاهده
الهام طهماسبیطهماسبیاردبیلاردبیلدخترانهاز سال ۹۴ فعالیتم رو شروع کردم ولی در مدرسه صدرا امسال وارد شدممشاهده
محمد مهدیکلی کلانپااردبیلمشکین شهرپسرانه2مشاهده
رضوانسمندریاصفهانلنجاندخترانه۳مشاهده
محسنجان نثاراصفهانلنجان زرین شهرپسرانهسه ماهمشاهده
مریممافیالبرزنظراباددخترانه۳سال مبلغ طرح امین،۶سال مبلغ فعال فرهنگی و.....مشاهده
تستتستتهرانتستدخترانهتستمشاهده
تستتستتهرانتستدخترانهتستمشاهده
رحمت الهبهرامیانتهرانورامینپسرانه۴ سالمشاهده
جوادعابدینی واشانخراسان جنوبیبیرجندپسرانه۳مشاهده
نرجسعسکری نیاخراسان جنوبیبیرجنددخترانه۱۵ سالمشاهده
مرضیهعباس زادهخراسان رضویقوچاندخترانه7سال امام جماعت مدرسه شهید اکبری دخترانهمشاهده
سیدمحمدمرتضوی مهریزیخراسان رضویمشهدپسرانه۱مشاهده
سلمانحسین زادهخراسان شمالیبجنوردپسرانه5مشاهده
نداملکشیخراسان شمالیبجنورددخترانه۳ماهمشاهده
زهراحسن زادهخراسان شمالیبجنورددخترانهسال اولمشاهده
حامدجلیلی ثابتخوزستاناندیکاپسرانهجدید امده اممشاهده
احمدرضافیضی‌پورخوزستاناندیمشکپسرانه۱ سالمشاهده
نداسپهریانخوزستاناندیمشکدخترانه۲سال-در دانشگاه و خوابگاه دانشجویی و مدرسه ابتدایی و پیش دانشگاهی و فعالیت در مساجد و پایگاه های دانش آموزی بسیج،رفع شبهات و برگزاری کلاس ویژه طلاب و تربیت سرگروه صالحین بسیج،آغاز فعالیت تبلیغی از سال ۹۰مشاهده
یوسفصیفوری آرپناهیخوزستاناندیمشکپسرانه۴سالمشاهده
فاطمهکریمیخوزستاناهوازدخترانه0مشاهده
نرگس الساداتعلوی نژادخوزستانبندر امام خمینی رهدخترانه15 سالمشاهده
عاطفهرودباريخوزستانبهبهاندخترانه1 سالمشاهده
فرخندهنوادرخوزستاندزفولدخترانه۷مشاهده
فرخندهنوادرخوزستاندزفولدخترانه۵مشاهده
داوودغلامیخوزستانشوشترپسرانه۵سالمشاهده
تهمینهبلیوندخوزستانشوشتردخترانه۱۰روزمشاهده
اسماعیلبیژنی فرخوزستانلالیپسرانه5مشاهده
سمیرامدملیل وندخوزستانمسجدسلیماندخترانه۵مشاهده
یاسینجلیلی مهرخوزستانمسجدسلیمانپسرانه۷سالمشاهده
جعفربنی سعیدخوزستانهندیجانپسرانهیکسالمشاهده
تستتستسمنانتستپسرانهتستمشاهده
مریمجهازیسمنانشاهروددخترانه۱۲مشاهده
سعیدهاستراحتیفارساستهباندخترانه۵ سالمشاهده
 نام نام خانوادگی استان شهرستان جنسیت مدرسه سابقه کارینمایش جزئیات